Article

ระบบ CD-Junior

ระบบ CD-Junior » Article

โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขนาดเล็ก

   ปัญหาสำคัญในการดำเนินกิจการฟาร์มปศุสัตว์ทั่วไป คือการ จัดการน้ำเสียจากการชำระล้างคอก ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่นรบกวน ปัญหาสิ่งแวดล้อม  เป็นภาระทั้งด้านการเงินและสังคมที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบ แนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบำบัดของเสียดังกล่าว คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหมักย่อยในสภาวะไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) โดยการรวบรวมของเสีย/น้ำเสียมาหมักย่อยในระบบปิดซึ่งออกแบบมาเฉพาะ สามารถบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งน้ำเสียของเสียทางชีวภาพจากกิจกรรมทางการเกษตรอื่นๆ โดยใช้จุลินทรีย์ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ กระบวนการดังกล่าวนอกจากช่วยบำบัดน้ำเสีย ลดมลภาวะทางกลิ่น ป้องกันการเพาะพันธุ์ของแมลงวัน และลดการใช้พลังงานที่ต้องใช้ในการบำบัดโดยการเติมอากาศแล้ว กระบวนการหมักย่อยแบบไร้อากาศยังก่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งเป็นก๊าซเชื้อเพลิง สามารถนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเพื่อใช้พลังงานความร้อนหรือนำมาใช้ ในเครื่องยนต์เพื่อให้กำลังงาน หรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย 

ระบบ CD-Junior (Channel Digester-Junior) เป็นระบบบ่อหมักช้าแบบรางรุ่นเล็ก มีลักษณะการทำงานที่อาศัยระบบไดนามิก เช่นเดียวกับระบบแบบบ่อหมักโดมคงที่ทุกประการ แตกต่างในแง่ของการออกแบบทางวิศวกรรม โดยออกแบบระบบให้ก่อสร้างง่าย ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น และสามารถซ่อมแซมได้ง่าย อีกทั้งมีการใช้หลักการไหลแบบทางเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยอีกด้วย

ระบบก๊าซชีวภาพเหล่านี้จะสัมพันธ์โดยตรงกับสภาพพื้นที่ของฟาร์ม ภาระของเสีย และความสามารถในการลงทุน โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกระบบใดระบบหนึ่งได้ตามความต้องการ แต่ต้องอยู่ในดุลพินิจของโครงการฯ ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ ประโยชน์ด้านพลังงาน การบำบัดด้วยกระบวนการหมักย่อยแบบไร้อากาศ โดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ก๊าซชีวภาพประมาณ 0.1 ลูกบาศก์เมตร ต่อการบำบัดของเสียจากสุกร 1 ตัว ต่อวัน โดยก๊าซชีวภาพดังกล่าว มีส่วนประกอบหลักคือ ก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง สามารถจุดไฟติดและให้ความร้อน ทดแทนก๊าซหุงต้ม น้ำมันเตา หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมทั้งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า หรือเป็นต้นกำลังของเครื่องสูบน้ำ พัดลม ฯลฯ โดยก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ 1 ลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้

ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

ประชาชน ที่อาศัยอยู่ใกล้ฟาร์มเลี้ยงสุกร จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น จะไม่ได้กลิ่นจากมูลสัตว์ จะไม่มีแมลงวันมารบกวน และจะไม่มีน้ำเสียปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งผิวดินและใต้ดิน
ผลประโยชน์ต่อเกษตรกร คือสามารถลดต้นทุนการผลิต อันเนื่องมาจากการลดการใช้พลังงาน ทำให้มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศสูงขึ้น ราคาสุกรในประเทศถูกลง และมีปัญหากับประชาชนในพื้นที่น้อยลง

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี สำหรับ ฟาร์มขนาดเล็ก
เทคโนโลยีระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ บ่อหมักแบบรางขนาดเล็ก CD–JUNIOR (Channel Digester-Junior) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำมาใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กนั้น ทีมงานวิศวกรโครงการฯ ได้ทำการออกแบบเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้ในการก่อสร้าง มี 2 ขนาดคือ ขนาด 50 ลบ.ม. และ100 ลบ.ม. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

รายการ

50 ลบ.ม.

100 ลบ.ม.

1

รองรับปริมาณสุกรขุนสูงสุดที่ นน.60 กก./ตัว (ตัว)
คิดเป็นหน่วยปศุสัตว์ (นปส.)

300
36

600
72

2

สามารถบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรได้ประมาณ (ลบ.ม./วัน)

8

16

3

สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ (ลบ.ม./วัน)

30

60

4

สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ความชื้น 65% ได้ประมาณ (กก./เดือน)

90

155

5

ประสิทธิภาพในการบำบัดของเสียจากฟาร์มสุกรอย่างน้อย (%)

80

80

 

ที่มา : link

download : >>link<<

« เมื่อ: 2014-02-11 09:57:30 »