Article

ระบบ H-UASB

ระบบ H-UASB » Article

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ - ระบบก๊าซชีวภาพแบบ H-UASB

ระบบก๊าซชีวภาพแบบ H-UASB ( High suspension solids-Up flow Anaerobic Sludge Blanket )

เป็นเทคโนโลยีหรือระบบก๊าซชีวภาพที่ใช้ส่งเสริมในโครงการส่งเสริม การผลิต ก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ระยะที่ 3) สำหรับฟาร์มขนาดใหญ่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากระบบก๊าซชีวภาพแบบบ่อหมักรางตามด้วยบ่อหมัก UASB ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเอาข้อจำกัดหรือจุดด้อยของระบบก๊าซชีวภาพแบบต่างๆ มาปรับปรุงเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทำงานมากยิ่ง ขึ้น

ข้อดีของระบบ

-          รองรับอัตราการไหลได้ดีภายในถังหมัก (ช่วยลดขนาดถังพักน้ำเสียลงได้มาก)

-          ปรับวิธีการจ่ายน้ำให้มีการกระจาย และกวนผสม

-          ปรับชุดแยกสถานะให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูง

-          ลดจำนวนอุปกรณ์ และตะกอนให้น้อยลง

จากการปรับปรุงดังกล่าวทำให้ ลดภาระค่าก่อสร้างระบบ และลดการใช้พลังงานจากการเดินระบบได้เป็นอย่างมาก โดยยังใช้เทคโนโลยีการหมักย่อยแบบเดิมทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสาร อินทรีย์คงเดิม คือมากกว่าร้อยละ 97 ของค่าความสกปรกเริ่มต้น แต่ระบบ H-UASB ก็มีข้อจำกัดคือ ถังปฏิกรณ์แบบ H-UASB หรือถังหมักเร็วน้ำข้น จะรองรับน้ำเสียที่มีสารแขวนลอยสูง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูญเสียกิจกรรมหากเกิดการตกตะกอนในชั้น sludge blanket ดังนั้นจึงต้องการอัตราเร็วการไหลที่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการตกตะกอนในชั้น sludge blanket ทำให้ต้องมีการเพิ่มถังพักเก็บน้ำ (Buffer Tank) เพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่ถังอย่างสม่ำเสมอ

ระบบก๊าซชีวภาพ H-UASB ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันไป การทำงานของระบบ มีขั้นตอนการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบต่างๆ ดังแสดงในรูป โดยการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของระบบก๊าซชีวภาพมีดังนี้

1.)ระบบส่งลำเลียงน้ำเสีย น้ำเสียจากโรงเรือนจะถูกส่งมายังระบบ H-UASB โดยผ่านระบบส่งลำเลียงน้ำเสีย ซึ่งจะต้องแยกน้ำเสียกับน้ำฝนออกจากกัน โดยมีตะแกรงดักขยะอยู่เป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันการอุดตัน

2.)บ่อรวมน้ำเสีย (CT) มีหน้าที่รวบรวม น้ำเสียที่ส่งมาจากโรงเรือน เพื่อสูบเข้าสู่ระบบ H-UASB ในฟาร์มที่มีพื้นที่กว้างมากอาจมีบ่อรวบรวมน้ำเสียมากกว่า 1 จุด เพื่อช่วยทำหน้าที่เป็นจุดยกระดับของน้ำเสียให้สามารถไหลมายังบ่อรวบรวมน้ำ เสียชุดสุดท้ายก่อนสูบส่งเข้าระบบบำบัดต่อไป

3.)บ่อพักน้ำเสีย (Buffer Tank) มี องค์ประกอบหลายส่วนที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกัน บ่อพักน้ำเสีย (Buffer Tank) จะรับน้ำเสียจากบ่อรวมน้ำเสีย แล้วเก็บกักไว้เพื่อสามารถจ่ายน้ำเสียให้เข้าระบบ H-UASB ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องผ่านทางบ่อสูบ นอกจากนี้ยังเป็นบ่อที่ใช้เก็บก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากบ่อหมักน้ำเสียแบบไร้ อากาศ (H-UASB) ก่อนที่จะมีการนำไปใช้งานต่อไป

4.)บ่อสูบ บ่อ สูบเป็นบ่อที่มีการต่อเชื่อมท่อกับ Buffer Tank ภายในมีเครื่องสูบน้ำเสียเพื่อสูบน้ำเสียป้อนส่งเข้าบ่อหมักน้ำเสียแบบไร้ อากาศ (H-UASB) อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีท่อน้ำล้น (Over Flow) ในกรณีที่มีน้ำเสียสูบเข้ามามากในช่วงเวลานั้น

5.)บ่อหมักน้ำเสียแบบไร้อากาศ (H-UASB) บ่อ หมักแบบ H-UASB มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกัน เป็นบ่อที่ทำหน้าที่หมักย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสียแล้วเปลี่ยนรูปเป็นก๊าซ ชีวภาพ โดยการป้อนน้ำเสียเข้าทางด้านล่างของถังหมัก แล้วไหลย้อนผ่านชั้นตะกอนของแบคทีเรียขึ้นมา ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจะถูกดักโดย ชุดเบนตะกอน แล้วส่งไปเก็บไว้ใน ส่วนบนของบ่อพักน้ำเสีย (Buffer Tank) น้ำเสียส่วนใสจะไหลลอดช่องว่างของชุดเบนตะกอน แต่ละตัวขึ้นมา แล้วส่งผ่านไปยังระบบบำบัดขั้นหลัง (Wetland) ต่อไป ส่วนตะกอนที่อยู่ด้านล่างของบ่อหมักจะถูกสูบออกโดยเครื่องสูบน้ำเสียที่แขวน อยู่กับรางกลางบ่อตลอดแนวความยาวของบ่อ โดยจะสูบส่งไปยังลานกรองของแข็งเพื่อตากให้แห้ง และนำไปใช้เป็นปุ๋ยสำหรับการ เพาะปลูกพืชต่อไป

ระบบก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดกลางนี้ออกแบบมาโดยเน้นที่การ บำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบของระบบต่างๆ ที่แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน สามารถดูแลและติดตามการทำงานได้ง่าย เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีระบบก๊าซชีวภาพที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง ผลิตพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับฟาร์ม พร้อมทั้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากน้ำเสียไปพร้อมกัน

 

ที่มา : link

download : >>link<<

« เมื่อ: 2014-02-11 10:18:17 »