Announcement

งานสัมมนาประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่ 1

งานสัมมนาประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่ 1 » Announcement

งานสัมมนาประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่  1

 

    วันที่  5  มิถุนายน  2557

    ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

               นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแถลงผลความสำเร็จการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่     ระยะที่  1” โดยมีผู้ร่วมงานจากกระทรวงพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ประกอบการฟาร์มไก่มั่วประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในงาย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง MR218 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

                ภายหลังการแถลงผลการดำเนินงานได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะ “ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม” และการเสวนาในหัวข้อ “ทำไม ฟาร์มเลี้ยงไก่ จึงต้องทำระบบ BIOGAS” โดยวิทยากรและผู้เชียงชาญที่มีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำระบบก๊าซชีวภาพ อาทิ คุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ จากบริษัท เอสเอฟขอนแก่น จำกัด คุณโกญจนาท ศรมยุรา จากบริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียวจำกัด คุณวัฒนา ยะประโคน จากโคราชไข่ไก่ฟาร์ม

                   นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ผลสำเร็จการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ระยะที่ 1 โดยจากการสำรวจศักยภาพของฟาร์มเลี้ยงไก่ทั่วประเทศพบว่ามีจำนวนไก่เนื้อและไก่ไข่ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มถึงประมาณ 300 ล้านตัวซึ่งสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ไม่น้อยกว่า 880 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หากนำก๊าซชีวภาพดังกล่าวไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจะสามารถผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบกระแสไฟฟ้าได้ถึง  1,995  ล้านหน่วยต่อปี   เทียบเท่ากับโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด  580  เมกกะวัตต์  ดังนั้นกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จึงได้สนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันพลังงาน มช.) ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2553 – 2557 โดยมีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น  15  แห่ง คิดเป็นปริมาตรระบบรวม  78,750 ลูกบาศก์เมตร

                จากผลงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่าวดียิ่งมีผู้ประกอบการฟาร์มไก่ให้ความสนใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการลงทุน สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กยังให้ความสนใจค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีข้อจำกัดในการลงทุน  แต่จากการประเมินการตอบรับและความสนใจของผู้ประกอบการจำนวนมากนั้น  ยังให้ความสนใจและต้องการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  เนื่องจากระบบก๊าซชีวภาพสามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจควบคู่ไปกับการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเห็นผลจริงและให้ประโยชน์ในการลดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย  สำนักงานนโยบายและพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงานจึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันพลังงาน มช. ต่อเนื่องในการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ระยะที่  2  เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการผลิตพลังงานทดแทนจากมูลไก่ด้วยการสนับสนุนด้ายวิศวกรรมและการลงทุนบางส่วนแก่ผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายเป็นจำนวนไก่ไม่น้อยกว่า  5  ล้านตัว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯได้  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในรูปแบบต่างๆ  ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนในภาคปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลากหลายรูปแบบ เช่น การผลิต  CBG  เป็นต้น  รวมถึงการช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐในส่วนการส่งเสริมการผลิตใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการลดภาวะโลกร้อน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายชื่อฟาร์มไก่ระยะที่  1  ที่บริษัท  กรีนไลฟ์  เทคโนโลยี  จำกัด  เป็นที่ปรึกษา

  1. บริษัทอิสเทิร์นฟิดมิลล์ จำกัด                               ขนาดระบบ  10,000  m3
  2. อภิศักดิ์ฟาร์ม                                                  ขนาดระบบ  8,000  m3
  3. บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด                                ขนาดระบบ  8,000  m3
  4. บริษัท ดี.แอล.พาวเวอร์ จำกัด                              ขนาดระบบ  8,000  m3
  5. บริษัท พลวิทยาฟาร์ม จำกัด                                ขนาดระบบ  4,000  m3
  6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตรชัย                          ขนาดระบบ  4,000  m3
  7. พรชัยฟาร์ม                                                    ขนาดระบบ  3,000  m3
  8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มจงเจริญ                           ขนาดระบบ  16,000  m3

 

ประมวลภาพบรรยากาศในงาน

*********************************************************************************************************

*********************************************************************************************************

*********************************************************************************************************

*********************************************************************************************************

 

 ที่มา : link

download : >>link<<<

« เมื่อ: 2014-06-18 11:46:32 »