GreenLife Project

ข้อมูลโครงการของบริษัทกรีนไลฟ์ เทคโนโลยี

ค้นหาจากที่อยู่

 

ค้นหาจากประเภท

 

ค้นหาจากเทคโนโลยี

 

  ชื่อโครงการ หมวดหมู่/เวลา
บัวบานฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 300 ตัว, ขนาดระบบ 50 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-06-07
พรรณธิภาฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-06-07
วรากรณ์ฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-06-07
บุญสีฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-02-17
สิเรียมฟาร์ม
 จำนวนมูลโคนม 300 ตัว, ขนาดระบบ 50 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-08-00
วิลาศฟาร์ม
 จำนวนมูลโคนม 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-08-08
สกลฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 300 ตัว, ขนาดระบบ 50 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-04-10
ธนูฟาร์ม
 จำนวนมูลโคนม 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2012-01-30
สมัยฟาร์ม
 จำนวนมูลโคนม 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-06-16
อุดมฟาร์ม'.
 จำนวนมูลสุกร 300 ตัว, ขนาดระบบ 50 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-08-15

Page » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31