GreenLife Project

ข้อมูลโครงการของบริษัทกรีนไลฟ์ เทคโนโลยี

ค้นหาจากที่อยู่

 

ค้นหาจากประเภท

 

ค้นหาจากเทคโนโลยี

 

  ชื่อโครงการ หมวดหมู่/เวลา
ฉลองชัยฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 180 ตัว, ขนาดระบบ 30 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-03-12
ชำนาญฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 300 ตัว, ขนาดระบบ 50 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2009-09-15
มนตรีฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2009-12-15
มนตรีฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-03-20
อุทิตย์ฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2009-12-15
สนั่นฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-04-07
บริษัท อาร์. พี. เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด (ฟาร์ม 2)
 จำนวนมูลสุกร 12,600 ตัว, ขนาดระบบ 1,575 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2012-11-16
สิงห์แก้วฟาร์ม.
 จำนวนมูลโคนม 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2012-01-19
หิรัญฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-03-30
สมพรฟาร์ม.
 จำนวนมูลโคนม 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2012-01-02

Page » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31