GreenLife Project

ข้อมูลโครงการของบริษัทกรีนไลฟ์ เทคโนโลยี

ค้นหาจากที่อยู่

 

ค้นหาจากประเภท

 

ค้นหาจากเทคโนโลยี

 

  ชื่อโครงการ หมวดหมู่/เวลา
ทนานินฟาร์ม.
 จำนวนไก่ไข่ 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-03-27
บัวผัดฟาร์ม.
 จำนวนไก่ไข่ 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-03-25
พุฒิฟาร์ม.
 จำนวนมูลไก่ไข่ 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2011-08-10
เพ็ญพรรณ์ฟาร์ม
 จำนวนมูลโคนม 300 ตัว, ขนาดระบบ 50 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-06-15
บุญส่งฟาร์ม
 จำนวนมูลโคนม 300 ตัว, ขนาดระบบ 50 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-12-25
นิรันดร์ฟาร์ม
 จำนวนมูลโคนม 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-05-05
รังสรรค์ฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-04-08
ชัชวาลย์ฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-02-20
สยามฟาร์ม
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-09-30
ทองสุขฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 500 ตัว, ขนาดระบบ 100 m3
ฟาร์มขนาดเล็ก
2010-03-21

Page » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31