GreenLife Project

ข้อมูลโครงการของบริษัทกรีนไลฟ์ เทคโนโลยี

ค้นหาจากที่อยู่

 

ค้นหาจากประเภท

 

ค้นหาจากเทคโนโลยี

 

  ชื่อโครงการ หมวดหมู่/เวลา
อัจฉราฟาร์ม*
 จำนวนสุกร 2,400 ตัว, ขนาดระบบ 400 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2005-07-25
ผาแดงฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 8,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มระยะที่ 4
2009-07-10
บัวแก้วฟาร์ม.
 จำนวนมูลสุกร 3,000 ตัว, ขนาดระบบ 500 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2008-09-02
บ .มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จำกัด.
 จำนวนมูลสุกร 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,000 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2007-11-01
มานพฟาร์ม
 จำนวนสุกร 900 ตัว, ขนาดระบบ 150 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2007-01-29
บริษัท อาร์. พี. เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด
 จำนวนมูลไก่ไข่ 6,000 ตัว, ขนาดระบบ 1,575 m3
ฟาร์มขนาดกลาง
2007-11-16

Page » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31